Home   ›   Aktuality   ›   Dotační akce   ›   Úpravy náměstí   ›    

Úpravy náměstí

Na rekonstrukci náměstí má obec komplexní projekt, zpracovaný na základě požadavků občanů. Jeho realizace probíhá postupně, je financovaná z různých menších zdrojů, proto se akce zatím "kouskují". Důvodem je hlavně ukončení jednoho dotačního období v roce 2013 a začátek nového, které se teprve zabíhá. V příštích letech se obec bude snažit získat větší finanční zdroje, které by zaplatily zbytek úprav i například rekonstrukci chodníkú až na severní konec Nadějkova.

 

Veřejné osvětlení, přechody, kanalizační vpusti

Rok realizace: 2014

V prosinci 2014 se budují dva nové přechody pro chodce (u úřadu a u obchodu) a jejich osvětlení - nově budované přechody musí mít podle předpisů osvětlení z obou stran, současné osvětlení bylo naprosto nedostatečné. Silnice se překopávat nebude, kabel se natáhne pod ní (tz. průtlaky). Po dokončení akce se dodláždí rozkopané povrchy a budou přesunuty kanalizační vpusti.

Veřejné osvětlení a přechody se budují za pomoci dotace z POV Jihočeského kraje. Celkový rozpočet je 360 000 Kč, obec bude hradit polovinu. Přesunutí kanalizaních vpustí bude hrazeno z jiné dotace JčK, která je přes Dobrovolný svazek obcí Čertovo Břemeno. Celkový rozpočet na tuto akci je 81 000 Kč.

 

Název projektu: Naděje pro náměstí

Rok realizace: 2012-13

Obec získala grant Nadace Partnerství z programu Misto pod stromy. Projekt byl jedním ze tří vybraných a byl podpořen maximální částkou 198 tis. Kč Schválená spoluúčast obce byla 25 tis. Kč na vypracování architektonického projektu.

Dále jsme požádali o dotaci z programu Leader (300 tis. Kč), kterou jsme nezískali, a dotaci z POV Jihočeského kraje (200 tis. Kč). Část výsadeb (cca za 60. tis. Kč) byla uhrazena z projektu Lokální identita zeleně venkovských sídel, který u nás realizoval VÚKOZ Průhonice.

Obsah projektu: Na základě setkání s občany architekt vypracoval projekt na celkový vzhled náměstí. Z grantu Nadace Partnerství budou financovány nové výsadby na náměstí a další úpravy, na nichž se občané shodnou během plánování.

První plánovací setkání

Setkání se konalo v něděli 29. dubna odpoledne, přišlo 38 lidí. Na úvod setkání jsme prošli náměstí a poznamenali si, co se nám na něm líbí a nelíbí. V sále u Jandů jsme pak po krátké informaci o programu, historii náměstí a o tom, co se chystá na farské zahradě (abychom na náměstí nevymýšleli totéž), navrhovali, co by se v centru obce dalo vylepšit a změnit. Všechny návrhy jsme zapsali, obodovali, vybrali z nich deset nejlépe hodnocených a ty pak ve skupinkách zkoušeli zakreslit do slepých map. Nejčastější návrhy byly: osázet okolo náměstí menší stromky, vykácet tisy, předzahrádka před hospodou, opravit a dobudovat chodníky, místo pro stavění máje, lepší řešení parkovací plochy (včetně autobusové zastávky a zachování lípy), zachovat vánoční smrk; na ostatní smrky se názory různily.

Druhé plánovací setkání

Setkání se konalo ve středu 27. června večer v kině, přišlo 39 lidí. Pan architekt Adam Baroš nás seznámil s návrhem úprav. Hodně stručně se dá říct, že v horní části náměstí by měla vzniknout jasně vymezená parkovací stání a kolostavy pod dvěma lipami, ve sřední části odpočinková a společenská zóna - trojice lip okolo pomníčku, lavičky, vánoční smrk, místo pro májku, na zemi dlažba se širokými spárami, v dolní úzké části části trávník, trojice lip a lavičky. S trvalkovými záhony se počítá okolo pomníku a nově vysazených stromů.
Dále jsme rozhodovali jsme mezi variantami návrhu: šikmé vs. kolmé stání na parkovišti, výsadba stromů ve skupinách nebo v aleji a oddělení domů na východní straně pouze trávníkem nebo i nízkým živým plotem. Víc bodů získalo kolmé stání, výsadba ve skupinách a trávník. Připomínky byly k ohništi pod májkou (nemělo by být nápadné) a k tomu, jaké stromy na se náměstí hodí; proti lípám nakonec nebyly námitky.

Třetí plánovací setkání

Dodatečně proběhla po Nadějkově podpisová akce za zachování smrků. Z podpisového archu nebylo úplně jasné, jestli si všichni přejí zachovat všechny smrky (případně i tisy) nebo mají jiné výhrady k projektu. Proto jsme se dohodli, že se nad plánem s panem architektem sejdeme ještě jednou, vysvětlíme si, co je a co není možné uskutečnit a rozhodneme se, zda úpravy mají nebo nemají být realizovány. Setkání se konalo ve středu 1. srpna večer, přišlo 35 lidí. Úvodem paní Fairaizlová informovala o podpisové akci, pan architekt znovu představil projekt a vysvětlil, co navrhované úpravy řeší. Probrali jsme i možné financování projektu z různých dotačních programů. V diskusi se řešily otázky vzhled dlažby se širokou spárou, v níž by měla růst tráva, místo pro pouť (bude zachováno), možnost rezidenčního stání (bude občanům z náměstí nabídnuta), možnost umístění elektrického vedení do země (přesahuje finanční možnosti obce), návrh na kašnu (nebude, nebyla v předchozích návrzích), obavy z padajících větví a listí ze vzrostlých lip a samozřejmě i otázka smrků - pokud by na náměstí měly zůstat a mělo se jim dařit dobře, musela by celá jeho střední část zůstat beze změny. Závěrem se hlasovalo, jestli v projektu máme pokračovat, nebo ho zastavit. Pro pokračování bylo 24 lidí, proti němu 2 lidé, nehlasovalo 9 lidí.

Fotografie z prvního, druhého i třetího setkání - včetně návrhu a vizualizací - si můžete prohlédnout v albech Petry Dohnalové.

Realizace úprav

Přes prázdniny vypracoval pan architekt definitivní projekt (včetně návrhu na zklidnění dopravy), od září se díky finanční podpoře Nadace Partnerství  na náměstí mohlo začít pracovat.  Začalo se odstraněním keřů ve spodní části náměstí (tisy a tavolníky u místní komunikace) a byla pokácena jedna lípa. V sobotu 20. října byla první brigáda, při které jsme odstranili zbylé kořeny, urovnali povrch a vyseli trávu. Barvou jsme vyznačili parkovací místa v horní části náměstí - fotky z první brigády.

V březnu byly pokáceny čtyři smrky v centrální části náměstí, začátkem dubna arborista odborně ošetřil lípy a jeřáby ze starších výsadeb. Na druhé brigádě v sobotu 20. dubna jsme vysadili lípu a trvalkový záhon okolo ní a odvezli štěrk, který zůstal na z trávníku po zimním posypu - fotky z kácení smrků, ze druhé brigády. Telefonní budku přemístila Telefónica O2 na zeď Domu s pečovatelskou službou.

V květnu až červnu měla být vydlážděna cesta přes "parčík" k obchodu a Součkovině, mezi dolními lipami. Dále jsme na základě hotového projektu zažádali o dotace z programu POV na střední část náměstí, kde měla být v létě položena dlažba. Protože tyto práce může dělat jen odborná firma, a jednání s ní se neustále protahovalo, začlo se dláždit až 12. září. Práce pak proběhly bez problémů a byly hotovy za necelé dva týdny.

Dlažba kolem pomníku má širokou spáru, ve které roste tráva a jsou v ní místa na tři záhony trvalek: okolo pomníku a lípy a kolem dvou nově vysazených lip. Lípy a trvalkové záhony jsme vysadili na třetí brigádě, kdy jsme také obnovili vyznačení parkovacích míst. U pomníku a nové cestičky přibyly dřevěné lavičky (stejné, jako jsou na Farské zahradě).

Na státní svátek 28. října bylo náměstí slavnostně otevřeno.

Partneři obce při realizaci projektu: Okrašlovací spolek, Základní a mateřská škola, Divadelní a osvětový spolek Fikar, SDH Nadějkov, skautský oddíl Nadějkov a hostinský pan Kromka.

Projekt Naděje pro náměstí byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.

' ;

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
  • email: urad/nadejkov.cz
  • telefon: 381 272 117
  • telefon správce obecního
    majetku:
    732 264 984
  • telefon starosty: 603 208 149
  • identifikátor datové schránky: jzubcm6
  • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice