Home   ›   Úřední   ›   Důležité informace   ›   Nakládání s odpady   ›    

Nakládání s odpady

Systém třídění komunálního odpadu v Nadějkově

Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Plast
 2. Sklo
 3. Kovy
 4. Papír
 5. Nápojové obaly
 6. Nebezpečený odpad
 7. Zbytkový (směsný) komunální odpad
 8. Stavební odpad
 9. Biomasa

 

Jak nakládáme s  odpady

 

1. Plasty (směsné)

PET lahve a jiné plasty ukládáme do kontejnerů převážně žluté barvy, které jsou zřetelně označené druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Před uložením objem odkládaného odpadu minimalizujme stlačením či slisováním (sešlápnutím... atd.). Plasty zatím netřídíme pomocí různých sběrných nádob; třídí se ve firmě, která je odváží a má na to zaměstnance.

Do kontejnerů patří všechny plasty kromě polystyrenu a těch, které spadají do nebezpečeného odpadu (obaly od olejů atd, viz bod 6.) Pozor! Do těchto kontejnerů nesmíme dávat PET lahve od stáčených minerálních olejů, chemikálií a vůbec sajrajtů (omluvitelné je jen pivo a víno).

2. Sklo

Barevné i bílé sklo ukládáme do kontejneru zelené barvy, barevně u nás netřídíme.  Kromě kontejnerů využíváme, hlavně na osadách, i sběrné 110 l nádoby (popelnice), které jsou více méně zřetelně označeny nápisem „SKLO“

3. Kovy

Kovové předměty z domácností svážejí minimálně jedenkrát ročně naši hasiči. Termín a místa pro soustředění tohoto odpadu bývají v předstihu vyhlášeny obecním úřadem. Většinou se provádí v květnu. Jinak po nahlášení odvezeme technikou obce i mimo určený termín.

4. Papír

Papír ukládáme do kontejnerů modré barvy a patřičným nápisem. V Nadějkově je možné papír odkládat též u skladu v DPS, hlavně v pátek. Jinak po nahlášení odvezeme technikou obce i mimo určený termín. Sbírá se papír suchý a čistý!

5. Nápojové obaly – kartony

krabice typu Tetrapack, od ovocných nápojů a mléka. Ukládají se do sběrných 220 l nádob oranžové barvy, které jsou označené nápisem „NÁPOJOVÉ OBALY“.

6. Nebezpečné složky komunálního odpadu

chladničky, mrazničky, akumulátory, zářivky, odpadní oleje, zbytky barev, lepidla, pryskyřice, organická rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, kyseliny, obaly a odpady znečistěné nebezpečnými látkami apod. Jednou až dvakrát ročně je proveden mobilní svoz tohoto odpadu. Termíny a místa pro soustředění tohoto odpadu bývají v  předstihu vyhlášeny obecním úřadem. Jinak po nahlášení odvezeme technikou obce i mimo určený termín.

7. Zbytkový (směsný) komunální odpad

odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek komunálního odpadu netříděný nebo po vytřídění - popel, obalový materiál, drobný odpad z domácností. Tento odpad ukládáme do „typizovaných“ sběrných nádob - popelnic, o objemu většinou 110 l, plechových i plastových. Typizace spočívá v tom, že nádoby je schopen je uchytit sběrný vůz. Výjimečně se používají pytle, ale posádky často odmítají vyhazovat je do výše; proto doporučujeme raději je nepoužívat. Do popelnic se nesmí ukládat žhavý popel. Hrozí požár sběrného vozu, proto popeláři horké popelnice nevysypou do vozu, ale nechají na místě.

Svoz popelnic zajišťuje smluvně firma RUMPOLD každou lichou středu v měsíci (tzv. popeleční středa).  V tento den je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo tak, aby byly přístupné pro svozovou techniku, již brzy ráno.  V Nadějkově bývají popeláři už před sedmou. Kdo dá popelnici ke svozu pozdě, má smůlu.

8. Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad ukládá stavebník nebo bourač na své náklady na místo určené obecním úřadem. Toto je třeba předem dohodnout se správcem obecního majetku, který také posoudí, zda část odpadu nespadá do jiné kategorie (např. nebezpečný odpad). Dále mají občané možnost sami tento odpad odvézt na legální skládku (např. v Jistebnici), kde dostanou potvrzení o legální likvidaci odpadu.

9. Rostlinné zbytky (biomasa)

Posekaná tráva, větve a rostlinné zbytky. V obci bude od příštího roku (2014) rozmístěno 50 domácích kompostérů na menší množství rostlinných zbytků. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.

Větší množství tohoto rostlinného materiálu zpracovává obec ve zvláštních  prostorech k tomu určených, veřejnosti uzavřených. Uvažujeme o zdokonalení tohoto systému.

 

Umístění sběrných nádob v Nadějkově a osadách

 

V Nadějkově máme tři sběrná místa na všechny druhy tříděného odpadu: u hřbitova, za hostincem a pod obchodem.

Na osadách jsou sběrná místa na návsích, většinou poblíž obecních vývěskových tabulích. Kontejnery na třídění skla a plastů jsou na těchto osadách: Bezděkov, Brtec, Hronova Vesec, Hubov, Chlístov, Kaliště, Modlíkov, Mozolov, Petříkovice, Starcova Lhota, Vratišov.

Několik malých a dopravně obtížných osad zatím sběrnými nádobami vybaveno není.

Na Větrově jsou odpadové nádoby umístěny „za chlívem“  a PARKHOTEL Mozolov má své vlastní odpadové hospodářství.

 

Upozornění:

tento text sice vznikl na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2008*), ale nenahrazuje ji. Přesné formulace jsou uvedené právě v této vyhlášce, která je v plném znění zveřejněna na webu obce a kterou je každý občan povinen dodržovat.

*) OZV č. 2/2008 „o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem“.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice